Εγγραφή Μέλους για Παιδιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Χρειαζόμαστε τα κατωτέρω στοιχεία προκειμένου το παιδί να εγγραφεί ως μέλος της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και να μπορούμε να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ1
Χρειαζόμαστε τα κατωτέρω στοιχεία προκειμένου το παιδί να εγγραφεί ως μέλος της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και να μπορούμε να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.
1Δηλαδή τα στοιχεία του προσώπου που ασκεί κατά περίπτωση τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου
Υπό την ιδιότητά μου, ως νόμιμος αντιπρόσωπος του ως άνω αναφερόμενου παιδιού, δηλώνω ότι: