triangle

Πολιτικές Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας

Κεντρικός στόχος της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, είναι η μετάδοση της φιλοσοφίας της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και τμήματα αυτής καθώς και στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της, το οποίο επηρεάζει με τις δραστηριότητες της και από το οποίο αντίστοιχα επηρεάζεται από τις δικές του δράσεις κατά την υλοποίηση του έργου της. Πρόκειται για μια στρατηγική που διαμορφώνεται από όλους όσους συμμετέχουν στο έργο της παροχής των υπηρεσιών δηλαδή το προσωπικό, τους συνεργάτες καθώς και τους εκπαιδευόμενους. Με αυτή τη συνολική αντίληψη για την ποιότητα επιχειρείται η διαρκής προσαρμογή στις εξελίξεις, η συστηματική αναδιάταξη δυνάμεων, η αδιάκοπη προσπάθεια για τη βελτίωση των δομών, των διαδικασιών και τελικά του συνόλου των εργασιών.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών - συνεργατών της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Διαχειριστικό Σύστημα της Βιβλιοθήκης, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Διαχειριστικού Συστήματος Ποιότητας της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των χρηστών – συνεργατών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων των μελών – χρηστών – επισκεπτών και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών - δεδομένων που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που υλοποιεί και διαχειρίζεται.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της Βιβλιοθήκης.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας,  προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα Τμήματα της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Βιβλιοθήκης, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους χρήστες - συνεργάτες της, υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας παρέχει σε κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών, ηλικίας 13 ετών και άνω, τη δυνατότητα δωρεάν κράτησης χώρου και εξοπλισμού, διαθέσιμα τις ώρες και ημέρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 

Χώροι

Εξοπλισμός

Επίπεδο 0

0.06 Αίθουσα Πολυμέσων (46 θέσεις χωρίς τραπέζια /

30 θέσεις με 6 τραπέζια)

CD/DVD Player

Ηχητική Εγκατάσταση

Μικροφωνική Εγκατάσταση

Κήπος ( 90 άτομα, εκ των οποίων 50 καθήμενοι)

 

Επίπεδο 1

1.09 Χώρος Ανάγνωσης (4 τραπέζια και 16 θέσεις)

Desktop

1.10 Χώρος Διάδρασης (25 θέσεις)

Διαδραστική Οθόνη

Διαδραστικό Τραπέζι

1.11 Εξώστης Δράσεων (9 θέσεις)

 

1.13 Παιδικό Μπαλκόνι (15 άτομα)

 

Επίπεδο 2

2.07 Κύρια Συλλογή (4 θέσεις)

Desktop

Διαδραστικός Πίνακας

2.11 Σαλόνι Ανάγνωσης (4 θέσεις)

 

2.08-2.09 Αίθουσα Πολυμέσων (26 θέσεις και 7 τραπέζια)

          2.08 Αίθουσα Πολυμέσων (16 θέσεις και 4 τραπέζια)

          2.09 Αίθουσα Πολυμέσων (10 θέσεις και 3 τραπέζια)

Διαδραστικός Πίνακας

Ηχητική Εγκατάσταση

Σε όλα τα επίπεδα

 

Βιντεοκάμερα (μόνο παρουσία προσωπικού)

Laptop

Ακουστικά

Οι χώροι διατίθενται για χρήση μέχρι 2 ώρες την ημέρα με δικαίωμα ανανέωσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη κράτηση. Η καθυστερημένη προσέλευση πάνω από 15 λεπτά της ώρας δίνει το δικαίωμα στη Βιβλιοθήκη να ακυρώνει κρατήσεις.

Κάθε αίτημα κράτησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον εκάστοτε χρήστη τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία κράτησης. Το αίτημα κράτησης μπορεί να γίνει α) ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα Αίτημα Κράτησης β) με φυσική παρουσία του χρήστη στη Βιβλιοθήκη ή τηλεφωνικά. Σε κάθε κράτηση θα πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται ο αριθμός των επιπλέον ατόμων που πιθανώς θα συμμετάσχουν, και (εφόσον υπάρχει) ο αντίστοιχος φορέας/σύλλογος/σχολείο τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών. Για να θεωρηθεί μια κράτηση έγκυρη, θα πρέπει να λάβετε email ή/και τηλεφώνημα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Ο αιτών οφείλει να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης Χώρου πριν την χρήση της αίθουσας στο Πληροφοριακό Γραφείο. Οι χρήστες που έχουν προκαλέσει φθορές σε εξοπλισμό και έπιπλα υποχρεούνται να τις αντικαταστήσουν εξ’ ολοκλήρου.

Σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των εγχώριων και διεθνών νόμων.

Προγραμματισμένες ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, ομαδικές ή και ατομικές όπως μαθητές, μέλη συλλόγων/ σωματείων/φορέων, ιδιώτες.Οι ξεναγήσεις γίνονται πάντα σε ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνουν μία κατατοπιστική περιήγηση σε όλα τα επίπεδά της, με αναφορά στις τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και τη δυνατότητα κατόπιν αιτήματος επιπρόσθετης δραστηριότητας εκπαιδευτικής, εικαστικής, δραστηριότητας στο διαδραστικό πίνακα και εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Αναλυτικότερα οι ξεναγήσεις οργανώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ξεναγήσεων της Βιβλιοθήκης και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 1. Ξενάγηση-Περιήγηση στους χώρους και τις τεχνολογίες της Βιβλιοθήκης

Η διάρκεια του κύκλου ξενάγησης είναι 30 λεπτά. Για τις ομαδικές ξεναγήσεις κάθε κύκλος ξενάγησης απευθύνεται σε ομάδα 20-25 ατόμων.

 1. Ξενάγηση και Εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Η διάρκεια του κύκλου της συγκεκριμένης ξενάγησης είναι 45 λεπτά. Στον τύπο της συγκεκριμένης ξενάγησης γίνεται εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως γνωριμία και εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της, την ιστοσελίδα της, τις πηγές πληροφορίας κ.ά.

 1. Ξενάγηση και Δραστηριότητα στο διαδραστικό πίνακα

Η διάρκεια του κύκλου της συγκεκριμένης ξενάγησης είναι 45 λεπτά. Ο τύπος της ξενάγησης αυτής αφορά κυρίως στα σχολεία και μέρος της αποτελεί η γνωριμία με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές στο διαδραστικό πίνακα.

 1. Ξενάγηση και Εικαστική δραστηριότητα

Η διάρκεια του κύκλου της συγκεκριμένης ξενάγησης ποικίλλει ανάλογα με το είδος της επιπρόσθετης εικαστικής δραστηριότητας.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει την ημερομηνία της ξενάγησης καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται μία εβδομάδα (5 εργάσιμες μέρες) πριν την πραγματοποίησή της. Αυτό ισχύει είτε κανονίσει τη συνάντηση τηλεφωνικά είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα αιτήματος ξενάγησης μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με την πολιτική της Βιβλιοθήκης στο τέλος κάθε ξενάγησης ζητείται η συμπλήρωση μίας φόρμας σχολίων και εντυπώσεων αναγκαία για την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και στατιστικούς λόγους.

Πολιτική Χρήσης Υπολογιστών & Διαδικτύου εντός της Βιβλιοθήκης

 • Δεν επιτρέπεται στους χρήστες η κακόβουλη πρόσβαση, τροποποίηση, βλάβη, ή καταστροφή οποιουδήποτε συστήματος υπολογιστή, δικτύου, προγράμματος ή δεδομένων.
 • Η Βιβλιοθήκη έχει την υποχρέωση να διατηρεί ένα φιλόξενο, άνετο, ασφαλές και χωρίς παρενόχληση περιβάλλον για τους υπαλλήλους, τα μέλη και κάθε επισκέπτη της βιβλιοθήκης. Η χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης οφείλει να υποστηρίζει ένα τέτοιο περιβάλλον.
 • Σύμφωνα με το πνεύμα των αρχών της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια, ευαισθησία και σεβασμό προς τους άλλους κατά την πρόσβασή τους και την προβολή υλικού στο Διαδίκτυο αλλά και κατά τη χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης γενικά.
 • Δείτε επίσης την Πολιτική Χρήσης της Βιβλιοθήκης.
 • Οι υπολογιστές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολιτικών της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων και των εγχώριων και διεθνών νόμων.
 • Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τις άδειες των ηλεκτρονικών πόρων, τις συμφωνίες και τις κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιορίζουν ή απαγορεύουν τη συστηματική λήψη, αντιγραφή, μεταφορά, πώληση ή εμπορική εκμετάλλευση.
 • Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν όλους τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών πόρων.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο παιδικό τμήμα του επιπέδου 1 του κτιρίου είναι τα τριάντα λεπτά (30’) και στο τμήμα εφήβων & ενηλίκων του επιπέδου 2 του κτιρίου είναι τα εξήντα λεπτά (60’). Η παράταση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών από ένα μέλος της βιβλιοθήκης επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μελέτη, εκπόνηση εργασιών κ.α.). Επίσης είναι δυνατόν να παραταθεί η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών άνω των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων ή και να γίνει εκ νέου χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το ίδιο μέλος εντός της ημέρας και σε άλλες περιπτώσεις μόνο κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
 • Επιτρέπεται η παραμονή μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή εώς και δύο (2) ατόμων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη διέλευση των μελών, των επισκεπτών και του προσωπικού της βιβλιοθήκης από όλους τους χώρους πλησίον των παραπάνω θέσεων εργασίας.
 • Η χρήση του Διαδικτύου διέπεται από διακριτούς κανόνες οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί σε επίπεδο τοπικού δικτύου της βιβλιοθήκης με τη χρήση υλικών συσκευών τειχών προστασίας (hardware firewalls), αποσκοπούν στην ασφάλεια των χρηστών, και οι οποίοι υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και ενημερώσεις από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
 • Η χρήση προσωπικών φορητών αποθηκευτικών μέσων (CD-ROM, DVD-ROM, Φορητοί Σκληροί Δίσκοι, USB flash drives κλπ) ή άλλων προσωπικών συσκευών (φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κλπ) οι οποίες ανήκουν στα μέλη επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα:
  • είναι δυνατή η χρήση προσωπικών φορητών αποθηκευτικών μέσων, με την προϋπόθεση ότι συνδέονται αποκλειστικά και μόνο σε έναν ΗΥ ο οποίος ανήκει στη Βιβλιοθήκη, και ο οποίος υποδεικνύεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Εφόσον το μέλος επιθυμεί να αποθηκεύσει ή γενικότερα να κάνει χρήση δεδομένων από και προς αυτό το μέσο, τότε αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω συγκεκριμένου δικτυακού φακέλου ή δίσκου τον οποίο επίσης υποδεικνύει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης
  • είναι δυνατή η χρήση προσωπικού φορητού ΗΥ (laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο κλπ), με την προϋπόθεση ότι δηλώνεται από το μέλος κατά την είσοδο στη Βιβλιοθήκη, και συνδέεται σε συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης (GUEST) για την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Κράτηση/Δανεισμός Υπολογιστών και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού

 • Επιτρέπεται η κράτηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή από ένα ή περισσότερα μέλη, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της βιβλιοθήκης, και συμπλήρωσης της αντίστοιχης αίτησης η οποία διατίθεται εντός της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κράτηση ποσότητας άνω του ενός υπολογιστή ή/και ενός διαδραστικού πίνακα/οθόνης από το ίδιο μέλος.
 • Κάθε μέλος της βιβλιοθήκης άνω των 13 ετών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την κράτηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι η παραπάνω αίτηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση κράτησης αφορά την ίδια εργάσιμη ημέρα, η Βιβλιοθήκη επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού τον οποίο αφορά η κράτηση αυτή.
 • Για την κράτηση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι, όπως:
  • η εκπόνηση μιας εργασίας (σχολικής, φοιτητικής, επαγγελματικής ή άλλης)
  • η διενέργεια τηλεδιάσκεψης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, ή και άλλους λόγους.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να ακυρώσει την αίτηση κράτησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για συγκεκριμένους λόγους, όπως:
  • σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εξοπλισμού, λόγω:
   • πολλών κρατήσεων από μέλη στο ίδιο διάστημα.
   • χρήσης του εξοπλισμού σε εκδηλώσεις-εργαστήρια που διοργανώνει η βιβλιοθήκη.
   • συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού.
  • σε περίπτωση που κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος ο οποίος να δικαιολογεί την κράτηση.
 • Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού για χρήση εκτός των χώρων της βιβλιοθήκης.
 • Ο χώρος εγκατάστασης και χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή καθορίζεται και συμφωνείται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των μελών και του προσωπικού της βιβλιοθήκης.

 

 

 

Η αίθουσα των Ειδικών Συλλογών φιλοξενεί τα προ πεντηκονταετίας έντυπα της Βιβλιοθήκης, εκδόσεις από το 1965 και πριν, οι οποίες καλύπτουν διάφορους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.

 

 1. Οι Ειδικές Συλλογές είναι ανοιχτές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
 2. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα ράφια και μπορούν να μελετήσουν τα τεκμήρια εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης με κάποιες εξαιρέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. 
 • Για τα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται σε ειδικά κλειδωμένα ράφια, οι χρήστες εξυπηρετούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους κατόπιν αιτήματος.
 • Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, δε δίνονται προς μελέτη.
 1. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι αναντικατάστατο.
 2. Το υλικό των Ειδικών Συλλογών δε δανείζεται.
 3. Η χρήση του υλικού των Ειδικών Συλλογών συνεπάγεται αυτόματα τη δέσμευση των χρηστών στους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 4. Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τις κλειστές συλλογές πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας αποδέχεται δωρεές έντυπου υλικού, γραφικής ύλης και παιχνιδιών με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της συλλογής της.

Για την αποδοχή δωρεάς υλικού απαραίτητη είναι η επικοινωνία του δωρητή με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, ώστε ν’ αποφασιστεί, αν η δωρεά θα ενταχθεί, και με ποιους όρους, στη συλλογή της. Το αίτημα δωρεάς μπορεί να γίνει α) ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα (αίτημα δωρεάς) στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, β) με φυσική παρουσία του δωρητή στη Βιβλιοθήκη και γ) τηλεφωνικά.

Σε κάθε περίπτωση η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας είναι υπεύθυνη για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως, τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, την ποιότητά και το μέγεθος του υλικού, την τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, τη φυσική κατάσταση του υλικού και τους όρους του δωρητή. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια καταγραφής των δωρεών, καθώς και για το χώρο, όπου θα τοποθετηθούν.

Δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν να διατεθούν σε άλλους φορείς όπως σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους ή άλλα ιδρύματα ή να ανταλλαγούν με υλικό άλλων Βιβλιοθηκών.

Κατά την παραλαβή της δωρεάς απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του ειδικού Εντύπου Δωρεάς Υλικού.