Βιβλιοθήκη

Πολιτικές & Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 1. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης της Καλαμπάκας (εφεξής «Βιβλιοθήκη»), εφόσον προμηθευτούν την ειδική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης (εφεξής “Κάρτα Μέλους”).
 2. Η Κάρτα Μέλους παρέχει πρόσβαση σε όλες τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και δύναται να χρησιμοποιείται μόνο από το άτομο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί. Η Κάρτα Μέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δανεισμό βιβλίων και λοιπού υλικού, φωτοτύπηση σελίδων, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, πρόσβαση στους υπολογιστές και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης σε όλες τις συλλογές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και συνεπάγεται τη γνώση από τους χρήστες της του κανονισμού της Βιβλιοθήκης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν.
 3. Ανήλικοι ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να εγγραφούν παρουσία ενός εκ των νόμιμων αντιπροσώπων τους και ο παρών Κανονισμός κοινοποιείται σε αυτόν.
 4. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης, καθώς και με τις συστάσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες υποχρεούνται επίσης να επιδεικνύουν προσοχή κατά τη χρήση του διαθέσιμου υλικού και εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης, όπως ορίζεται κατωτέρω στον παρόντα κανονισμό.
 1. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης που κατέχουν Κάρτα Μέλους και στο όνομα των οποίων δεν έχει σημειωθεί καθυστέρηση επιστροφής υλικού ή δεν εκκρεμεί πληρωμή τυχόν επιβληθέντων προστίμων, δικαιούνται να δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη, με την εξαίρεση της συλλογής Υλικού Περιορισμένης Πρόσβασης, για την οποία ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που αναφέρονται κατωτέρω.
 2. Οι χρήστες δύναται να ζητήσουν να κρατηθεί για 2 ημέρες στο όνομά τους κάποιο βιβλίο ή άλλο υλικό, εάν αυτό είναι ήδη δανεισμένο. Οι κρατήσεις γίνονται με σειρά προτεραιότητας.
 3. Περίοδος Δανεισμού
  Η περίοδος δανεισμού και κράτησης ορίζεται ως εξής:
  1. Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν να δανείζονται Εκπαιδευτικά πακέτα για (1) εβδομάδα χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.
  2. Τα σχολικά βοηθήματα δε δανείζονται.
  3. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι τρία (3) βιβλία ταυτόχρονα για δεκαπέντε (15) ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης άλλες δεκαπέντε ημέρες (15) εφόσον δεν έχουν ζητηθεί από άλλο μέλος της Βιβλιοθήκης.
 4. Σε περίπτωση που το υλικό της Βιβλιοθήκης επιστραφεί εκπρόθεσμα, οι χρήστες μπορεί να χάσουν το δικαίωμα δανεισμού.
 1. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η Βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένη με σύστημα πυρασφάλειας και συναγερμού πυρός και ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας κατά κλοπής.

 2. Οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και να σέβονται το χώρο, καθώς και τους άλλους χρήστες που αξίζουν ένα καθαρό και ήσυχο περιβάλλον μελέτης.
 3. Οι χρήστες οφείλουν να είναι προσεκτικοί κατά τη χρήση του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Όταν χρησιμοποιούν βιβλία, οφείλουν να τα επιστρέφουν στα καροτσάκια /φοριαμοί που προορίζονται για το συγκεκριμένο σκοπό.
 4. Το δανειζόμενο υλικό της Βιβλιοθήκης εξετάζεται προσεκτικά κατά την επιστροφή του στη Βιβλιοθήκη και την έξοδό του από αυτήν. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς υλικού ή εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, επιβάλλεται η αντικατάστασή του από τον υπεύθυνο χρήστη ως εξής:
  1. Τυχόν απολεσθέν υλικό που είναι διαθέσιμο στην αγορά αντικαθίσταται με πανομοιότυπο αντίγραφο με έξοδα του χρήστη.
  2. Όταν ένα βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά, αντικαθίσταται με άλλο παρόμοιου περιεχομένου και αξίας.
  3. Υλικό που έχει υποστεί ζημιά με υπαιτιότητα του χρήστη επισκευάζεται ή αντικαθίσταται με χρέωση του ιδίου.
  4. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Μέλους, η επανέκδοσή της χρεώνεται με 5€.
 1. Η χρήση των υπολογιστών επιτρέπεται μόνο στους κατόχους έγκυρης Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης. Σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε έναν επισκέπτη, μπορεί να παραχωρηθεί δικαίωμα προσωρινής χρήσης χωρίς την προσκόμιση της Κάρτας Μέλους.
 2. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης:
  • Στο Διαδίκτυο (ελεγχόμενη πρόσβαση).
  • Σε διάφορες εφαρμογές όπως Microsoft Word, Excel and PowerPoint.
 3. Η θέση σε λειτουργία και η απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 1. Τα προσωπικά αντικείμενα και οι τσάντες φυλάσσονται στα ειδικά παρεχόμενα για το σκοπό αυτό ερμάρια. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να φέρει τσάντα στο εσωτερικό της Βιβλιοθήκης, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να την ανοίξει κατά την είσοδο ή την έξοδο του.
 2. Απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στη Βιβλιοθήκη, η οποιαδήποτε διαφήμιση και η είσοδος κατοικίδιων εκτός των σκύλων οδηγών. Τα κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνομιλίες παρά μόνο για γραπτά μηνύματα / περιήγηση στο Ίντερνετ κ.λπ. εφόσον είναι σε αθόρυβη λειτουργία.
 3. Οι χρήστες πρέπει να επιδεικνύουν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης οποιαδήποτε αντικείμενα μεταφέρουν κατά την έξοδο από τη Βιβλιοθήκη.
 4. Τυχόν άρνηση συμμόρφωσης με τους ανωτέρω κανόνες ή αποδεδειγμένη σκόπιμη ζημία ή κλοπή υλικού της Βιβλιοθήκης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάκληση της ιδιότητας του μέλους ή/και αναστολή των δικαιωμάτων δανεισμού.
 5. Οι ώρες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται αυστηρά από όλους τους χρήστες.
 6. Οι κανονισμοί αυτοί θα ενημερώνονται, τροποποιούνται ή συμπληρώνονται όπως απαιτείται από την Διοίκηση της Βιβλιοθήκης και θα εγκρίνονται από το Διοικητικό συμβούλιο του KDK.
 1. Στόχος του υλικού της Βιβλιοθήκης είναι η εκπλήρωση των αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης.
 2. Οι χρήστες δύναται να υποβάλουν προτάσεις ή παράπονα σε σχέση με υλικό προς τη Διοίκηση της Βιβλιοθήκης.
 3. Η Βιβλιοθήκη δύναται να αποδέχεται δωρεές υλικού από τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Η Βιβλιοθήκη δύναται επίσης να δωρίζει υλικό που επιθυμεί να αποσύρει από τη Βιβλιοθήκη ή να προβαίνει σε μακροχρόνιο δανεισμό υλικού σε σχολεία, πολιτιστικά ή άλλα ιδρύματα της επιλογής της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και την προώθηση της ανάγνωσης βιβλίων.
 1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης δύναται να περιλαμβάνει σπάνια βιβλία, φωτογραφίες και αρχεία τα οποία φυλάσσονται σε ξεχωριστό τμήμα στο οποίο παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση (εφεξής “Υλικό Περιορισμένης Πρόσβασης”). Για το υλικό αυτό απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης λόγω της σπανιότητάς του, της ευαισθησίας του και της ιστορικής ή καλλιτεχνικής αξίας του.
 2. Οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω ράφια αλλά μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του καθορισμένου ωραρίου. Το Υλικό Περιορισμένης Πρόσβασης δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός της Βιβλιοθήκης και δεν δανείζεται.
 3. Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση έως δυο τεκμήρια του Υλικού Περιορισμένης Πρόσβασης κάθε φορά.
 4. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δύναται να αναπαράγει σπάνια βιβλία ή άλλο αρχειοθετημένο υλικό της συλλογής Υλικού Περιορισμένης Πρόσβασης, κατόπιν αιτήματος των μελών, μόνο εάν το εν λόγω υλικό είναι σε καλή κατάσταση, κατά τη γνώμη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, και εφόσον δεν παραβιάζονται οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σπάνιο υλικό δύναται να καταστεί διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, εάν είναι δυνατό.
 1. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει φωτοτυπικό και εκτυπωτικό εξοπλισμό. Τα φωτοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα που είναι διαθέσιμα στους χρήστες λειτουργούν με την Κάρτα Μέλους. Η χρέωση γίνεται ανά σελίδα.
 2. Τα έσοδα της Βιβλιοθήκης από τις φωτοτυπίες και τις εκτυπώσεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και εξόδων της Βιβλιοθήκης.
 3. Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε υλικού διέπεται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτικές Βιβλιοθήκης

Kαλωσήρθατε στο www.kalambakalibrary.org, έναν διαδικτυακό τόπο, ο οποίος ανήκει και τον οποίο διαχειρίζεται η «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» (με το διακριτικό τίτλο «KDK») (εφεξής «KDK» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας»), που εδρεύει επί της οδού Σόλωνος αρ. 10, Αθήνα, η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί την Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.kalambakalibrary.org (εφεξής ο «Ιστότοπος»)  υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στους όρους της παρούσας ενημέρωσης σχετικά με (α) την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου και (β) τη χρήση ιχνηλατών (π.χ. cookies) (εφεξής η «Πολιτική Ιδιωτικότητας»). Η Πολιτική Ιδιωτικότητας έχει επικαιροποιηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, «ΓΚΠΔ»] και τον Νόμο 4624/2019.

Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου δηλώνετε, άνευ όρων, ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, από καιρού εις καιρόν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας, καθώς η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται και δηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές. 

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Iστότοπο.

Η KDK δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας περιγράφει πώς η KDK, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, τους χρήστες του Ιστοτόπου (εφεξής «χρήστης» ή «εσείς» ή «εσάς» ή «σας»), και με ποιο τρόπο ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης.

1. Ο Ιστότοπος και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

2. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, με ποιον τρόπο τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε.

3. Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς.

4. Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης) 4

5. Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη.

6. Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα.

7. Ποια δεδομένα σας κοινοποιούμε σε τρίτους.

Πάροχοι Υπηρεσιών.

Άλλοι αποδέκτες.

Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Πώς χρησιμοποιούμε ιχνηλάτες (cookies και άλλες τεχνολογιες παρακολούθησης)

9. Κατηγορίες ιχνηλατών.

10. Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ιχνηλατών.

11. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία.

12. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας. 8

13. Πως φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

14. Ποια είναι τα δικαιώματά σας.

15. Υποβολή καταγγελίας.

1. Ο Ιστότοπος και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας

Ο Ιστότοπος προσφέρει στους χρήστες μια πληροφόρηση σχετικά με την Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, τις δράσεις της και τον Κατάλογό της· προσφέρει επίσης την δυνατότητα λήψης συγκεκριμένων υπηρεσιών από την Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, π.χ. υποβολή αιτήματος ξενάγησης, κράτηση υλικού, κλπ. (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).

Αν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιλαμβάνονται κατωτέρω στην ενότητα 8 («Ποια είναι τα δικαιώματά σας») της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, Ρόδου 9, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@kalambakalibrary.org

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Σας εφιστουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία πολιτική σας προτείνουμε να μελετήσετε.

2. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, με ποιον τρόπο και πώς τα χρησιμοποιούμε

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν παραγγέλλετε κάποια Υπηρεσία από την Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να μπορείτε να επωφελείστε από το περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου και επίσης προκειμένου να κατανοήσουμε τη ζήτηση για τις Υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που σας αφορούν ως ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ως φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), κλπ.

3. Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς

Τα περισσότερα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς.

Συλλέγουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς πραγματοποίησης επικοινωνίας μαζί σας, όπως για να απαντάμε στα ερωτήματά σας για παροχή πληροφοριών και προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις προσδοκίες σας και τις ανάγκες σας· επίσης προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, όταν δημιουργείτε «Λογαριασμό Χρήστη» συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς που μας παρέχετε απευθείας, που περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Αριθμό Κάρτας Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες κράτησης χώρου και λοιπές υπηρεσίες.

Όταν προβαίνετε σε «Κράτηση Υλικού» συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασή σας στον αυτοματοποιημένο καταλόγου της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, καθώς και το περιεχόμενο της κράτησής σας.

Όταν υποβάλετε αίτημα ξενάγησης στη σχετική ενότητα του Ιστοτόπου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασή σας και τις λεπτομέρειες του αιτήματός σας.

Επίσης όταν χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπο τη φόρμα επικοινωνίας («ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς που μας παρέχετε απευθείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το περιεχόμενο του μηνύματός σας προς εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε newsletter συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας.

4. Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης)

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης και συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τεχνικές πληροφορίες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο πρόσβασης, όγκο πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, status διαβίβασης, τύπο, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή (browser), τύπο και έκδοση plug-in φυλλομετρητή, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος (system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας) και πληροφορίες προφίλ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο διαδικτυακός τόπος παραπομπής (referral website), σελίδες που επισκέπτεσθε, ενέργειες που κάνετε, μοτίβα επισκέψεων και πλοήγησης σε ιστοσελίδα και πληροφορίες από φόρμες που συμπληρώσατε.

Εφόσον μας παράσχετε την συγκατάθεση σας, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε περιεχόμενο σχετικό με εσάς, βασιζόμενοι στη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε αυτή την επεξεργασία, παρακαλούμε δείτε την ενότητα 4 [«Πώς χρησιμοποιούμε ιχνηλάτες (cookies και άλλες τεχνολογιες παρακολούθησης»)] της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

5. Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Λαμβάνουμε κάποια από τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα από παρόχους στατιστικών στοιχείων, όπως είναι η Google (Google Analytics).

6. Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα

Μπορεί να επεξεργαζόμαστε ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, ιδίως για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων Υπηρεσιών – πληροφοριών του Ιστότοπου. Παρότι τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να πηγάζουν από δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν θεωρούνται πλέον τέτοια, καθώς δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης του Ιστότοπου, προκειμένου να υπολογίζουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία του Ιστότοπου). 

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστότοπου εν γνώσει μας ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα), όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την σεξουαλική σας ζωή, κτλ.

7. Ποια δεδομένα σας κοινοποιούμε σε τρίτους

Πάροχοι Υπηρεσιών

H KDK μπορεί να διορίσει εξωτερικούς/ τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στην KDK. Συγκεκριμένα, η KDK χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές γραφείου και παραγωγικότητας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) και φιλοξενίας δεδομένων (Microsoft, Top.Host), πάροχο μαζικής αποστολής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Mailchimp), πάροχο εφαρμογών και υπηρεσιών διαχείρισης βιβλιοθήκης (ELiDOC) και πάροχο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Όταν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Άλλοι αποδέκτες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να διαβιβάζουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (αυστηρά στο βαθμό που απαιτείται) σε δημόσιες, δικαστικές, εισαγγελικές, ανακριτικές και ρυθμιστικές αρχές, για παράδειγμα σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Προκειμένου να ασκήσουμε και να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις μας ή να αμυνθούμε νομικά θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε νομικούς συμβούλους μας και δικαστικές/ ανακριτικές αρχές.

Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σας εκτός της Ε.Ε. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η KDK προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που η KDK εφαρμόζει για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, Ρόδου 9, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@kalambakalibrary.org.

8. Πώς χρησιμοποιούμε ιχνηλάτες (cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης)

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες (εφεξής «ιχνηλάτες») με στόχο τη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησής σας.

Συνεπώς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ένας ιχνηλάτης μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή σας. Ιχνηλάτες είναι τεχνικές όπως: HTTP/S cookies, flash cookies, “τοπικός αποθηκευτικός χώρος” (local storage) που εφαρμόζεται στην HTML 5, αναγνώριση με τον υπολογισμό του ψηφιακού αποτυπώματος της τερματικής συσκευής, αναγνωριστικά που δημιουργούνται από τα λειτουργικά συστήματα (είτε προορίζονται για σκοπό διαφήμισης είτε όχι: IDFA, IDFV, Android ID κ.λπ.), αναγνωριστικά υλικού (διεύθυνση MAC, σειριακό αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής), κ.λπ.

Η χρήση ιχνηλατών επιτρέπει στην KDK να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, να συγκεντρώσει πληροφορίες αναφορικά με μοτίβα χρήσης, όταν πλοηγήστε στον Ιστότοπο, να αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή προηγούμενες ενέργειες, να βελτιώνει την διαδικτυακή εμπειρία και την εξατομικευμένη εμπειρία. Επιπλέον, επιτρέπει την αυτόματη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεσθε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο διαδίκτυο, το φυλλομετρητή σας (browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση ιχνηλατών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης ιχνηλατών σε ορισμένες ή σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση ιχνηλατών για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ειδικότερα, μπορείτε να επιλέγετε ή να αποκλείετε ιχνηλάτες οποτεδήποτε – εκτός από τους απολύτως αναγκαίους ιχνηλάτες (αυτοί χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τον Ιστότοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά), μπορείτε να διαγράψετε τους ιχνηλάτες, π.χ. cookies, που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας οποτεδήποτε, μπορείτε να εμποδίσετε νέα cookies να αποθηκευτούν και να λάβετε ειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie κάνοντας σχετικές ρυθμίσεις στο λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).

Όταν συγκεκριμένα είδη ιχνηλατών απαιτούν τη παροχή από εσάς της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, προκειμένου να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν, ερωτάσθε μέσω σχετικού banner. Αν επιλέξετε να μην παρέχετε πρόσβαση ή να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies, και πάλι θα μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, αλλά ενδέχεται να είναι περιορισμένη η λειτουργικότητά του. Δηλαδή, ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων ιχνηλατών, π.χ. cookies, μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

9. Κατηγορίες ιχνηλατών

Χρησιμοποιούμε «μόνιμους» (persistent) ιχνηλάτες, όπως επίσης ιχνηλάτες «συνεδρίας»/ ιχνηλάτες «περιόδου λειτουργίας» (session). Ένας μόνιμος ιχνηλάτης αποθηκεύεται στον τερματικό εξοπλισμό σας, δεν διαγράφεται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής και θα παραμείνει για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο ιχνηλάτη. Αντίθετα ένας ιχνηλάτης συνεδρίας τοποθετείται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας και διαγράφεται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής/ φυλλομετρητή σας.

Α. Τεχνικά απαραίτητοι ιχνηλάτες

Πρόκειται για ιχνηλάτες οι οποίοι είναι τεχνικά απαραίτητοι για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου (π.χ. για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης). Πρόκειται για ιχνηλάτες «συνεδρίας»/ ιχνηλάτες «περιόδου λειτουργίας» (session), οι οποίοι  τοποθετούνται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας και διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής/ φυλλομετρητή σας.

Β. Ιχνηλάτες ανάλυσης

Εφόσον το επιλέξετε και μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία Google Analytics (την οποία παρέχει η εταιρεία Google LLC) με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) και προκειμένου να λαμβάνουμε στοιχεία σχετικά με την χρήση και επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου μας, μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης της συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των χρηστών του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς οι χρήστες έφτασαν στον Ιστότοπο (δηλαδή ποιους συνδέσμους ο κάθε χρήστης ακολούθησε για να καταλήξει στον Ιστότοπο), ποιες σελίδες του ιστοτόπου είδαν οι χρήστες, πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε κάθε μια από αυτές, κλπ. Η υπηρεσία Google Analytics θα μας παρέχει αναφορές που θα περιγράφουν και θα αναλύουν την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου και δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στους χρήστες του Ιστοτόπου (π.χ. περιοχή από όπου συνδέονται, στοιχεία σχετικά με το ποσοστό επιστροφής στον ιστότοπο, πληροφορίες για τον browser που χρησιμοποιούν), οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργία του.

Για τη λειτουργία της υπηρεσίας Google Analytics είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των cookies του κατωτέρω πίνακα από την Google στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επεξεργασία από την Google δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω χρήστη· συγκεκριμένα, των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), δημογραφικών στοιχείων και της γεωγραφικής τοποθεσίας του χρήστη, της τεχνολογίας της συσκευής του χρήστη (π.χ. iOS, Android, κ.λπ.), του είδους της συσκευής του χρήστη (κινητό, υπολογιστής, tablet), του μέσου όρου της διάρκειας περιόδου σύνδεσης, των συνεδριών και γενικά το πώς ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο. Για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Google Analytics τα εν λόγω δεδομένα των χρηστών θα διαβιβαστούν από την Google και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων χωρών και στις Η.Π.Α (όπου, υπό προϋποθέσεις, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να έχουν και αρμόδιες κυβερνητικές αρχές των Η.Π.Α.). Αναλυτικότερα σχετικά με τη γεωγραφική θέση των υπεργολάβων της Google μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούμε, ως τεχνικό μέτρο προστασίας των δεδομένων (privacy by design), τη λειτουργία «_anonymizeIp ()» της Google, με σκοπό την απόκρυψη των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) των χρηστών του ιστοτόπου, η συμπεριφορά των οποίων αναλύεται (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ). Διευκρινίζεται ότι, ακόμα και με τη χρήση της λειτουργίας «_anonymizeIp ()», γενικά τα υπό επεξεργασία δεδομένα εξακολουθούν να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεν καθίστανται πλήρως ανώνυμα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Google και για δικούς της σκοπούς (π.χ. για την βελτίωση των υπηρεσιών της, για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, για μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων, για την κατάρτιση προφίλ χρηστών, για συσχέτιση με άλλα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί από λογαριασμούς χρηστών σε άλλες υπηρεσίες της Google (π.χ. ιστορικό αναζητήσεων), κλπ., σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές της Google, οι οποίες είναι διαθέσιμες και σας προτρέπουμε να μελετήσετε εδώεδώεδώ και εδώ.

Ιχνηλάτες τρίτων (third-party)

 

Ονομασία ιχνηλάτη

Κατηγορία ιχνηλάτη

Ειδικότερος σκοπός λειτουργίας

Διάρκεια λειτουργίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων

_ga

Ιχνηλάτες  ανάλυσης Google Analytics

Στατιστική ανάλυση (web analytics). Χρησιμοποιείται για να καταγράφει την αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.

2 έτη

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και Google LLC (από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας)

Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics, π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).

_gid

Ιχνηλάτες  ανάλυσης Google Analytics

καταγράφει την αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας.

1 ημέρα

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και Google LLC (από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας)

Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics, π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).

_gat

Ιχνηλάτες  ανάλυσης Google Analytics

Ρυθμίζει το ποσοστό των αιτήσεων – περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.

1 λεπτό

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και Google LLC (από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας)

Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics, π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID

Google Maps Preferences

Για την ορθή λειτουργία στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν το Google Map

από 6 μήνες έως 2 έτη

KDK

Google Inc, KDK

Ιχνηλάτες της KDK (first-party)

 

Ονομασία ιχνηλάτη

Κατηγορία ιχνηλάτη

Ειδικότερος σκοπός λειτουργίας

Διάρκεια λειτουργίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων

has_js

Λειτουργικός Ιχνηλάτης

Επιτρέπει στο διακομιστή να γνωρίζει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το στοιχείο JavaScript για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου Συνδέεται με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του Drupal. Το Drupal χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να δηλώσει εάν έχει ενεργοποιηθεί ή όχι η JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης επισκεπτών.

Συνεδρία (Session)

KDK

10. Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ιχνηλατών

Oι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων ιχνηλατών, π.χ. cookies, μέσω των ρυθμίσεών τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στον τερματικό εξοπλισμό σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aboutcookies.org, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.allaboutcookies.org.

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα cookies σε δημοφιλείς φυλλομετρητές (browsers):

11. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όταν και όπως η σχετική νομοθεσία μάς το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία. Ανά περίπτωση προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των παρακάτω νόμιμων βάσεων:

 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, π.χ. όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter) ή για την εγκατάσταση και χρήση συγκεκριμένων τύπων ιχνηλατών.
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν τη σύναψη σύμβασης, δηλαδή όταν υποβάλετε αίτημα για λήψη Υπηρεσίας (π.χ. όταν προβαίνετε σε «Εγγραφή στο Newsletter»).
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της KDK, π.χ. σε περίπτωση που πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μάς ζητηθεί από αρμόδια δικαστική αρχή.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η  KDK (ή νόμιμων συμφερόντων τρίτων), υπό την προϋπόθεση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν προέχουν των εν λόγω συμφερόντων. Τέτοια νόμιμα δικαιώματα περιλαμβάνουν:
 1. παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του Ιστότοπού και να προληφθεί η απάτη και η κακή χρήση του,
 2. βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και του Ιστότοπού
 3. παρακολούθηση του πώς λειτουργεί ο Ιστότοπός, π.χ. μέσω των στατιστικών του δεδομένων, ώστε να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τις πληροφορίες που παρέχουμε μέσω του Ιστότοπού, τις Υπηρεσίες, τις προωθητικές μας ενέργειες και τις σχέσεις μας με τους χρήστες του Ιστότοπού,
 4. απάντηση σε αιτήματα ή ερώτημά σας.

Αν επιλέξετε να μην παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειονεκτήματα για εσάς, όπως για παράδειγμα, ενδέχεται να μη μπορούμε να σας παρέχουμε μία Υπηρεσία ή να απαντήσουμε σε ένα αίτημά σας.  

12. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Γενικά διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι αναγκαία η επίτευξη των στόχων για τα οποία τα συλλέγουμε, π.χ. για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε λειτουργίες του Ιστότοπού μας και Υπηρεσίες που ζητήθηκαν. Μόλις ο σκοπός για τον οποίο προβήκαμε στην επεξεργασία των δεδομένων επιτευχθεί, είτε θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διατήρησης εκ του νόμου. 

Σχετικά με τους χρόνους διατήρησης/ διάρκεια των ιχνηλατών, παρακαλούμε δείτε την ενότητα 4 [«Πώς χρησιμοποιούμε ιχνηλάτες (cookies και άλλες τεχνολογιες παρακολούθησης)»] της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

13. Πως φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, η KDK εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο των κινδύνων της επεξεργασίας.

14. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την KDK προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να σας εξηγήσουμε εάν και ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που η KDK τηρεί για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από την KDK τη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην KDK, ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την KDK για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά (ισχύουν εκ του νόμου εξαιρέσεις).
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σας σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), το οποίο θα υποδείξετε στην KDK.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email privacy@kalambakalibrary.org ή όπως όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα 1 («Ο Ιστότοπος και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας»), ασκώντας τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης, κλπ.) και θα απαντήσουμε.

15. Υποβολή καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Κεντρικός στόχος της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, είναι η μετάδοση της φιλοσοφίας της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και τμήματα αυτής καθώς και στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της, το οποίο επηρεάζει με τις δραστηριότητες της και από το οποίο αντίστοιχα επηρεάζεται από τις δικές του δράσεις κατά την υλοποίηση του έργου της. Πρόκειται για μια στρατηγική που διαμορφώνεται από όλους όσους συμμετέχουν στο έργο της παροχής των υπηρεσιών δηλαδή το προσωπικό, τους συνεργάτες καθώς και τους εκπαιδευόμενους. Με αυτή τη συνολική αντίληψη για την ποιότητα επιχειρείται η διαρκής προσαρμογή στις εξελίξεις, η συστηματική αναδιάταξη δυνάμεων, η αδιάκοπη προσπάθεια για τη βελτίωση των δομών, των διαδικασιών και τελικά του συνόλου των εργασιών.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών – συνεργατών της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Διαχειριστικό Σύστημα της Βιβλιοθήκης, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Διαχειριστικού Συστήματος Ποιότητας της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των χρηστών – συνεργατών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων των μελών – χρηστών – επισκεπτών και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών – δεδομένων που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που υλοποιεί και διαχειρίζεται.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της Βιβλιοθήκης.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα Τμήματα της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Βιβλιοθήκης, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους χρήστες – συνεργάτες της, υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας παρέχει σε κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών, ηλικίας 13 ετών και άνω, τη δυνατότητα δωρεάν κράτησης χώρου και εξοπλισμού, διαθέσιμα τις ώρες και ημέρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 

Χώροι

Εξοπλισμός

Επίπεδο 0

0.06 Αίθουσα Πολυμέσων (46 θέσεις χωρίς τραπέζια /

30 θέσεις με 6 τραπέζια)

CD/DVD Player

Ηχητική Εγκατάσταση

Μικροφωνική Εγκατάσταση

Κήπος ( 90 άτομα, εκ των οποίων 50 καθήμενοι)

 

Επίπεδο 1

1.09 Χώρος Ανάγνωσης (4 τραπέζια και 16 θέσεις)

Desktop

1.10 Χώρος Διάδρασης (25 θέσεις)

Διαδραστική Οθόνη

Διαδραστικό Τραπέζι

1.11 Εξώστης Δράσεων (9 θέσεις)

 

1.13 Παιδικό Μπαλκόνι (15 άτομα)

 

Επίπεδο 2

2.07 Κύρια Συλλογή (4 θέσεις)

Desktop

Διαδραστικός Πίνακας

2.11 Σαλόνι Ανάγνωσης (4 θέσεις)

 

2.08-2.09 Αίθουσα Πολυμέσων (26 θέσεις και 7 τραπέζια)

          2.08 Αίθουσα Πολυμέσων (16 θέσεις και 4 τραπέζια)

          2.09 Αίθουσα Πολυμέσων (10 θέσεις και 3 τραπέζια)

Διαδραστικός Πίνακας

Ηχητική Εγκατάσταση

Σε όλα τα επίπεδα

 

Βιντεοκάμερα (μόνο παρουσία προσωπικού)

Laptop

Ακουστικά

Οι χώροι διατίθενται για χρήση μέχρι 2 ώρες την ημέρα με δικαίωμα ανανέωσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη κράτηση. Η καθυστερημένη προσέλευση πάνω από 15 λεπτά της ώρας δίνει το δικαίωμα στη Βιβλιοθήκη να ακυρώνει κρατήσεις.

Κάθε αίτημα κράτησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον εκάστοτε χρήστη τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία κράτησης. Το αίτημα κράτησης μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία του χρήστη στη Βιβλιοθήκη ή τηλεφωνικά. Σε κάθε κράτηση θα πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται ο αριθμός των επιπλέον ατόμων που πιθανώς θα συμμετάσχουν, και (εφόσον υπάρχει) ο αντίστοιχος φορέας/σύλλογος/σχολείο τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών. Για να θεωρηθεί μια κράτηση έγκυρη, θα πρέπει να λάβετε email ή/και τηλεφώνημα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Ο αιτών οφείλει να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης Χώρου πριν την χρήση της αίθουσας στο Πληροφοριακό Γραφείο. Οι χρήστες που έχουν προκαλέσει φθορές σε εξοπλισμό και έπιπλα υποχρεούνται να τις αντικαταστήσουν εξ’ ολοκλήρου.

Σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των εγχώριων και διεθνών νόμων.

Προγραμματισμένες ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, ομαδικές ή και ατομικές όπως μαθητές, μέλη συλλόγων/ σωματείων/φορέων, ιδιώτες.Οι ξεναγήσεις γίνονται πάντα σε ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνουν μία κατατοπιστική περιήγηση σε όλα τα επίπεδά της, με αναφορά στις τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και τη δυνατότητα κατόπιν αιτήματος επιπρόσθετης δραστηριότητας εκπαιδευτικής, εικαστικής, δραστηριότητας στο διαδραστικό πίνακα και εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Αναλυτικότερα οι ξεναγήσεις οργανώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ξεναγήσεων της Βιβλιοθήκης και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 1. Ξενάγηση-Περιήγηση στους χώρους και τις τεχνολογίες της Βιβλιοθήκης

Η διάρκεια του κύκλου ξενάγησης είναι 30 λεπτά. Για τις ομαδικές ξεναγήσεις κάθε κύκλος ξενάγησης απευθύνεται σε ομάδα 20-25 ατόμων.

 1. Ξενάγηση και Εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Η διάρκεια του κύκλου της συγκεκριμένης ξενάγησης είναι 45 λεπτά. Στον τύπο της συγκεκριμένης ξενάγησης γίνεται εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως γνωριμία και εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της, την ιστοσελίδα της, τις πηγές πληροφορίας κ.ά.

 1. Ξενάγηση και Δραστηριότητα στο διαδραστικό πίνακα

Η διάρκεια του κύκλου της συγκεκριμένης ξενάγησης είναι 45 λεπτά. Ο τύπος της ξενάγησης αυτής αφορά κυρίως στα σχολεία και μέρος της αποτελεί η γνωριμία με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές στο διαδραστικό πίνακα.

 1. Ξενάγηση και Εικαστική δραστηριότητα

Η διάρκεια του κύκλου της συγκεκριμένης ξενάγησης ποικίλλει ανάλογα με το είδος της επιπρόσθετης εικαστικής δραστηριότητας.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει την ημερομηνία της ξενάγησης καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται μία εβδομάδα (5 εργάσιμες μέρες) πριν την πραγματοποίησή της. Αυτό ισχύει είτε κανονίσει τη συνάντηση τηλεφωνικά είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα αιτήματος ξενάγησης μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με την πολιτική της Βιβλιοθήκης στο τέλος κάθε ξενάγησης ζητείται η συμπλήρωση του βιβλίου εντυπώσεων για την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και για στατιστικούς λόγους.

 • Δεν επιτρέπεται στους χρήστες η κακόβουλη πρόσβαση, τροποποίηση, βλάβη, ή καταστροφή οποιουδήποτε συστήματος υπολογιστή, δικτύου, προγράμματος ή δεδομένων.
 • Η Βιβλιοθήκη έχει την υποχρέωση να διατηρεί ένα φιλόξενο, άνετο, ασφαλές και χωρίς παρενόχληση περιβάλλον για τους υπαλλήλους, τα μέλη και κάθε επισκέπτη της βιβλιοθήκης. Η χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης οφείλει να υποστηρίζει ένα τέτοιο περιβάλλον.
 • Σύμφωνα με το πνεύμα των αρχών της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια, ευαισθησία και σεβασμό προς τους άλλους κατά την πρόσβασή τους και την προβολή υλικού στο Διαδίκτυο αλλά και κατά τη χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης γενικά.
 • Δείτε επίσης την Πολιτική Χρήσης της Βιβλιοθήκης.
 • Οι υπολογιστές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολιτικών της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων και των εγχώριων και διεθνών νόμων.
 • Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τις άδειες των ηλεκτρονικών πόρων, τις συμφωνίες και τις κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιορίζουν ή απαγορεύουν τη συστηματική λήψη, αντιγραφή, μεταφορά, πώληση ή εμπορική εκμετάλλευση.
 • Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν όλους τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών πόρων.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο παιδικό τμήμα του επιπέδου 1 του κτιρίου είναι τα τριάντα λεπτά (30’) και στο τμήμα εφήβων & ενηλίκων του επιπέδου 2 του κτιρίου είναι τα εξήντα λεπτά (60’). Η παράταση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών από ένα μέλος της βιβλιοθήκης επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μελέτη, εκπόνηση εργασιών κ.α.). Επίσης είναι δυνατόν να παραταθεί η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών άνω των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων ή και να γίνει εκ νέου χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το ίδιο μέλος εντός της ημέρας και σε άλλες περιπτώσεις μόνο κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
 • Επιτρέπεται η παραμονή μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή εώς και δύο (2) ατόμων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη διέλευση των μελών, των επισκεπτών και του προσωπικού της βιβλιοθήκης από όλους τους χώρους πλησίον των παραπάνω θέσεων εργασίας.
 • Η χρήση του Διαδικτύου διέπεται από διακριτούς κανόνες οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί σε επίπεδο τοπικού δικτύου της βιβλιοθήκης με τη χρήση υλικών συσκευών τειχών προστασίας (hardware firewalls), αποσκοπούν στην ασφάλεια των χρηστών, και οι οποίοι υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και ενημερώσεις από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
 • Η χρήση προσωπικών συσκευών (φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα κλπ) οι οποίες ανήκουν στα μέλη επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα:
  • είναι δυνατή η χρήση προσωπικών φορητών αποθηκευτικών μέσων, με την προϋπόθεση ότι δε συνδέονται σε ΗΥ ο οποίος ανήκει στη Βιβλιοθήκη. Εφόσον το μέλος επιθυμεί να αποθηκεύσει ή γενικότερα να κάνει χρήση δεδομένων από και προς αυτό το μέσο, τότε αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της χρήσης του προσωπικού φορητού του ΗΥ (laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο κλπ), με την προϋπόθεση ότι δηλώνεται από το μέλος κατά την είσοδο στη Βιβλιοθήκη, και συνδέεται σε συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης (KDK_GUEST) για την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Κράτηση/Δανεισμός Υπολογιστών και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού

 • Επιτρέπεται η κράτηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή από ένα ή περισσότερα μέλη, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κράτηση ποσότητας άνω του ενός υπολογιστή ή/και ενός διαδραστικού πίνακα/οθόνης από το ίδιο μέλος.

 • Κάθε μέλος της βιβλιοθήκης άνω των 13 ετών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την κράτηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση κράτησης αφορά την ίδια εργάσιμη ημέρα, η Βιβλιοθήκη επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού τον οποίο αφορά η κράτηση αυτή.
 • Για την κράτηση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι, όπως:
  • η εκπόνηση μιας εργασίας (σχολικής, φοιτητικής, επαγγελματικής ή άλλης)
  • η διενέργεια τηλεδιάσκεψης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, ή και άλλους λόγους.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να ακυρώσει την αίτηση κράτησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για συγκεκριμένους λόγους, όπως:
  • σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εξοπλισμού, λόγω:
   • πολλών κρατήσεων από μέλη στο ίδιο διάστημα.
   • χρήσης του εξοπλισμού σε εκδηλώσεις-εργαστήρια που διοργανώνει η βιβλιοθήκη.
   • συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού.
  • σε περίπτωση που κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος ο οποίος να δικαιολογεί την κράτηση.
 • Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού για χρήση εκτός των χώρων της βιβλιοθήκης.
 • Ο χώρος εγκατάστασης και χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή καθορίζεται και συμφωνείται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των μελών και του προσωπικού της βιβλιοθήκης.
 • Η αίθουσα των Ειδικών Συλλογών φιλοξενεί τα προ πεντηκονταετίας έντυπα της Βιβλιοθήκης, εκδόσεις από το 1965 και πριν, οι οποίες καλύπτουν διάφορους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.

  1. Οι Ειδικές Συλλογές είναι ανοιχτές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
  2. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα ράφια και μπορούν να μελετήσουν τα τεκμήρια εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης με κάποιες εξαιρέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. 
  • Για τα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται σε ειδικά κλειδωμένα ράφια, οι χρήστες εξυπηρετούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους κατόπιν αιτήματος.
  • Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, δε δίνονται προς μελέτη.
  1. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι αναντικατάστατο.
  2. Το υλικό των Ειδικών Συλλογών δε δανείζεται.
  3. Η χρήση του υλικού των Ειδικών Συλλογών συνεπάγεται αυτόματα τη δέσμευση των χρηστών στους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  4. Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τις κλειστές συλλογές πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας αποδέχεται δωρεές έντυπου υλικού, γραφικής ύλης και παιχνιδιών με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της συλλογής της.

Για την αποδοχή δωρεάς υλικού απαραίτητη είναι η επικοινωνία του δωρητή με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, ώστε ν’ αποφασιστεί, αν η δωρεά θα ενταχθεί, και με ποιους όρους, στη συλλογή της. Το αίτημα δωρεάς μπορεί να γίνει α) ηλεκτρονικά μέσω του email της Βιβλιοθήκης (info@kalambakalibrary.org), β) με φυσική παρουσία του δωρητή στη Βιβλιοθήκη και γ) τηλεφωνικά.

Σε κάθε περίπτωση η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας είναι υπεύθυνη για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως, τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, την ποιότητά και το μέγεθος του υλικού, την τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, τη φυσική κατάσταση του υλικού και τους όρους του δωρητή. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια καταγραφής των δωρεών, καθώς και για το χώρο, όπου θα τοποθετηθούν.

Δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν να διατεθούν σε άλλους φορείς όπως σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους ή άλλα ιδρύματα ή να ανταλλαγούν με υλικό άλλων Βιβλιοθηκών.

Κατά την παραλαβή της δωρεάς απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του ειδικού Εντύπου Δωρεάς Υλικού.