Δανεισμός

 1. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης που κατέχουν Κάρτα Μέλους και στο όνομα των οποίων δεν έχει σημειωθεί καθυστέρηση επιστροφής υλικού ή δεν εκκρεμεί πληρωμή τυχόν επιβληθέντων προστίμων, δικαιούνται να δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη, με την εξαίρεση της συλλογής Υλικού Περιορισμένης Πρόσβασης, για την οποία ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που αναφέρονται κατωτέρω.
 2. Οι χρήστες δύναται να ζητήσουν να κρατηθεί για 2 ημέρες στο όνομά τους κάποιο βιβλίο ή άλλο υλικό, εάν αυτό είναι ήδη δανεισμένο. Οι κρατήσεις γίνονται με σειρά προτεραιότητας.
 3. Περίοδος Δανεισμού
  Η περίοδος δανεισμού και κράτησης ορίζεται ως εξής:
  1. Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν να δανείζονται Εκπαιδευτικά πακέτα για (1) εβδομάδα χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.
  2. Τα σχολικά βοηθήματα δε δανείζονται.
  3. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι τρία (3) βιβλία ταυτόχρονα για δεκαπέντε (15) ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης άλλες δεκαπέντε ημέρες (15) εφόσον δεν έχουν ζητηθεί από άλλο μέλος της Βιβλιοθήκης.
 4. Σε περίπτωση που το υλικό της Βιβλιοθήκης επιστραφεί εκπρόθεσμα, οι χρήστες μπορεί να χάσουν το δικαίωμα δανεισμού.